Biểu mẫu cuộc thi “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Quảng Trị năm 2020

77

– Bản đăng ký (Biểu mẫu);
– Bản thuyết minh (Biểu mẫu);
– Các mẫu thiết kế sản phẩm, tài liệu khác do cá nhân, tổ chức gửi kèm nhằm làm sáng tỏ thêm dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (nếu có).
Các cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện tại:
Phòng Quản lý CN&SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ (địa chỉ: 204 Hùng Vương, Đông Hà, Quảng Trị). Thời gian nhận hồ sơ bắt đầu từ tháng 4/2020 và kết thúc vào ngày 30/6/2020./.