Địa chỉ nhận hồ sơ và tư vấn các vấn đề liên quan:

Phòng Quản lý công nghệ và Sở hữu trí tuệ – Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Trị
– Trưởng phòng: Thái Thị Nga
Tel:  0233.3851508 – 0944.202567; Email: thaithingaqt@gmail.com